Ultima WIN

ULTIMA WIN është një softuer për ndjekjen e prodhimit bujqësor (bujqësi të saktë) bazuar në studimet ndërdisiplinore të vreshtarive (fermerëve), prodhuesve të verërave (sektorit të ushqimit) dhe internetit dhe qendrave për zhvillim të softuerit (sektori IT). Metodologjia bazohet në një shërbim të integruar IT i cili plotëson kërkesat për monitorimin e procesit vegjetativ të verës së rrushit të përbashkët me qëllim menaxhimin e cilësisë dhe sasisë së prodhimit të rrushit dhe verës në rrethana me burime të kufizuara dhe në përputhje me stinët planin e fermerëve dhe kërkesat në treg.

ULTIMA WIN paraqet një softuer me mundësi për zhvillim të lehtë shtesë dhe në përshtatje me funksione ekzistuese për prodhim cilësor Sistemi është i dizejnuar kryesisht në bazë të prodhimit inteligjent të verës dhe ofron mundësi për parashikim të saktë dhe aplikim të trajtimit të duhur në kohën e duhur.