Karierë

Jo vetëm që punonjësit e DUNA krijojnë zgjidhje që i shtyjnë bizneset përpara, por ato janë gjithashtu pjesë e procesit të krijimit të ideve të reja, të cilat duke i vendosur në treg, bëhen tendenca IT. Ky avantazh që DUNA ka është rezultat i profileve të ndryshme të njerëzve të talentuar pjesë e ekipit që vazhdimisht punon dhe funksionon në mënyrë që ne të mbetemi kompania kryesore IT, për të mbrojtur mjedisin, për të ofruar vetëm më të mirët në treg dhe për të qenë përgjegjës ndaj shoqërisë në të cilën jetojmë.

DUNA është një punëdhënës që ofron mundësi të barabarta për të gjithë dhe është e angazhuar në përfshirjen e profileve të ndryshme të individëve. DUNA vendos një mundësi të barabartë punësimi për të gjithë, duke përfshirë pakicat, gratë, njerëzit me aftësi të kufizuara. Kur zgjedh një kandidat të përshtatshëm, DUNA nuk diskriminon racën, seksin, përcaktimin politik ose seksual. Informacioni në dokumentet që do të dërgoni do të përdoret nga DUNA vetëm për qëllimin që ato janë dërguar dhe nuk do të keqpërdoren ose nuk do të ndahen me një palë të tretë.